Třída s prvky Montessori


MOTTO: Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Maria Montessori

Základním principem v Montessori třídě je "svoboda ve stanovených hranicích".

Děti nejsou nuceni přizpůsobovat se tempu učitele ani ostatních dětí. Mají možnost učit se a pracovat vlastním tempem, přirozeně a spontánně. Na druhou stranu ve stanovených hranicích, která mají pravidla. Pracují ve skupinách nebo samostatně, vždy však ve věkově smíšených třídách, kde starší děti získávají na sebedůvěře a upevňují své dovednosti tím, že pomáhají mladším dětem, a mladší děti se učí pozorováním starších.

Montessori pedagogika pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Učí se samostatnosti, soustředění, trpělivosti, toleranci, respektu i spolupráci s dalšími dětmi a mnoha dalším dovednostem. Program třídy je zaměřen také na přírodu a ekologii. Klade velký důraz na svobodný pohyb dětí a učení se venku.

Montessori učitel je dítěti průvodcem na cestě objevování a učení se. Je zásadním spojovacím prvkem mezi dítětem a připraveným prostředím, ve kterém mu pomáhá vybírat si jednotlivé pomůcky a chápat jejich smysl.

Připravené prostředí v Montessori třídě umožňuje osvojení nových poznatků samostatně, bez vlivu učitele. V klidné a uspořádané třídě děti pracují s pomůckami dle vlastního výběru a svým vlastním tempem. To je učí umět se rozhodovat, dává jim pocit svobody a vnitřní disciplíny. Pomůcky jsou uspořádány dle 5-ti vzájemně propojených oblastí - praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, matematika a kosmická výchova.

V Montessori třídě je různorodý materiál umístěn v otevřených policích ve výši dostupné dětem. Většina podnětných a speciálně vyvinutých pomůcek obsahuje kontrolní prvky, které dítěti cestou pokusu a omylu pomohou uvědomit si případnou vlastní chybu bez vlivu učitele nebo jiných dětí. Děti jsou tak schopné řešit problémy samostatně, což buduje jejich sebedůvěru a analytické myšlení. Děti se učí nebát se dělat chyby, ale vidět je jako přirozený krok v procesu učení se. Nejdůležitější pojmy v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.


Školné činní 405 Kč jako v běžné třídě MŠ.