Naši mateřskou školu tvoří komplex sloučených mateřských škol Mánesova 3880, 3766 a MŠ Štěchovice 1361, který vznikl 1. 1. 2016. Zřizovatelem je Město Kroměříž. Všechny tři MŠ jsou pod správou jednoho ředitelství se sídlem na MŠ Mánesova 3880.  

MŠ Mánesova 3880

Mateřská škola s křesťanským zaměřením se poprvé objevila v září 1990 jako třída při MŠ Barbořina. V roce 1992 pak byly zřízeny dvě třídy v soukromé vile na Malém Valu. Od 1. 1. 2013 našla mateřská škola nové sídlo na současné adrese. Uplatňujeme vzdělávání podle ŠVP na základě RVP PV v duchu křesťanské morálky pomocí biblických příběhů.

Jsme mateřská škola s křesťanskou výchovou: uplatňujeme biblické principy v praxi - odpouštíme si, učíme se omluvit, neubližovat si, chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám. Bůh má rád všechny, proto přijímáme jeden druhého, každý z nás je stejně důležitý.

Usilujeme o to, aby srdce bylo naplněno a rozum osloven - dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem důležitým pro celý další život.

Vedeme děti přiměřeným způsobem k poznávání Boha jako Stvořitele a Otce, chceme jim pomoci vytvořit osobní vztah k Ježíši Kristu. Seznamujeme děti s biblickými příběhy, zpíváme křesťanské písničky. O děti laskavě pečují kvalifikované a věřící paní učitelky. Velmi rádi vítáme i děti nevěřících rodičů. 

MŠ Mánesova 3766

Mateřská škola byla do provozu uvedena již v roce 1978. MŠ má 6 tříd ve třech dvoupodlažních pavilonech navzájem spojených koridorem. Jedna třída slouží pro děti s vadami řeči.Nově je v MŠ otevřena třída s prvky Montessori. Po povodních v r. 1997 celá MŠ prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Součástí MŠ je moderně vybavená školní jídelna, která zajišťuje stravu nejen pro nás, ale i pro několik dalších MŠ z okolí. Školní jídelna provozuje také doplňkovou činnost - vaří pro řadu cizích strávníků. V září 2006 byla moderně zrekonstruována a zprovozněna prádelna i mandlovna, jejíž služby využívají také děti jiných MŠ z okolí. Obě budovy popsaných mateřských škol jsou umístěny v okrajové lokalitě města na sídlišti Oskol. Jednotlivé budovy jsou umístěny v rozsáhlé zahradě s travnatou plochou, množstvím vzrostlých stromů a okrasné zeleně.

Dlouhodobá vize má stanovené společné vzdělávací záměry a cíle, které jsou naplňovány dvěma pedagogickými styly:

1. Klasický vzdělávací směr

- třídy běžné

- třída logopedická

2. Montessori pedagogika

-třídy s prvky Montessori

Oba vzdělávací směry jsou rovnocenné a poskytují dětem kvalitní a plnohodnotné předškolní vzdělávání. Rodiče mají možnost v rámci mateřské školy zvolit pro své dítě takový vzdělávací způsob, který odpovídá jejich představám a výchovnému stylu v rodině.

Z hlediska obsahu se všechny třídy řídí školním vzdělávacím programem, který zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí. Integrované tematické bloky obsahují užší témata, kterými se učitelky s dětmi ve třídách v průběhu celého roku zabývají.

Třídy se společně účastní celoškolních akcí pro rodiče a děti a divadelních či hudebních programů pro děti. Třídy mají možnost v průběhu roku doplnit svůj třídní program vlastními exkurzemi, výlety, sportovními či kulturními akcemi, které odpovídají jejich třídnímu vzdělávacímu programu.

MŠ Štěchovice 1361

Mateřská škola byla adaptována z bývalé speciální školy a uvedena do provozu v r. 2001. Tato škola je jednotřídní. Nachází se v klidné historicky bohaté okrajové části města v blízkosti Květné i Podzámecké zahrady, které jsou využívány k pobytu dětí ve zdravém a krásném prostředí.  V červenci roku 2006 došlo ke sloučení MŠ Mánesova a MŠ Štěchovice, která je dnes odloučeným pracovištěm tohoto komplexu.

MŠ se řídí školním vzdělávacím programem MŠ Mánesova 3766,  který zpracovává ve svém třídním vzdělávacím programu  do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí. Integrované tematické bloky obsahují užší témata, kterými se učitelky s dětmi  v průběhu celého roku zabývají.

MŠ se účastní  divadelních a hudebních programů pro děti.  V průběhu roku doplňuje svůj třídní program exkurzemi, výlety, sportovními či kulturními akcemi. MŠ úzce spolupracuje se ZŠ U Sýpek.