Odhlašování jídel

Při dopředu známé nepřítomnosti dítěte v MŠ odhlašte stravu těmito způsoby:

1. Přes: www.strava.cz , přihlašovací údaje jste dostali při odevzdání přihlášky ke stravování.

2. Pokud nemáte k dispozici internet ,pak u vedoucí školní jídelny p. Pekařové, a to den předem nebo nejpozději ten samý den ráno do 6.15 hod.

mobil.tel. 733 139 673

sms: 733 139 673

e-mail: sj.manesova@ms-kromeriz.cz

Výše stravného dle "Směrnice o školním stravování": přesnídávka = 8,- Kč, oběd = 22,- Kč, svačina = 6,- Kč, celkem 36,- Kč. Pokud dítě dovrší ve šk. r. 2019/2020 7 let věku, činí celodenní strava 39,- Kč (oběd zvýšen na 25,- Kč - vyšší norma). 

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v době od 10.30 hod. do 11.15 hod. v MŠ do vlastního jídlonosiče.

Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon,§ 35, odst. 1, pís. d).