Vzdělávací program

Školní vzdělávací programy jsou k dispozici i na jednotlivých pracovištích.

  • Principy vzdělávání na pracovištích

Individuální přístup - připravovaný program je tvořen podle potřeb, možností a schopností dětí. Vychází z pedagogického hodnocení každého dítěte a skupiny dětí ve třídě, akceptuje osobnostní specifika a podmínky jednotlivých tříd a reaguje na různé možnosti a příležitosti, které se v průběhu roku objevují. Děti jsou hodnoceny z hlediska individuálního rozvoje, nejsou vzájemně porovnávány. Ve třídách převažuje pozitivní hodnocení, úspěchy dětí jsou oceňovány, je využívána vnitřní motivace dítěte a přirozená touha a potřeba získávat nové poznatky a zkušenosti. Učitelky připravují a nabízejí dětem takové aktivity, aby každé dítě mohlo projevit a využít svoje individuální přednosti a zájmy.

Komplexní rozvoj dítěte - cílem pedagogických činností je získávání základů klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí život dětí. Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř tematických bloků, které akceptují filozofii a vize mateřské školy. Učitelka umožňuje dětem v řízených, i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem a samostatně, podporuje jejich zvídavost, individualitu a socializaci, vhodnou cestou formuje jejich hodnoty a postoje.

Přiměřenost a názornost - tematické bloky respektují specifika předškolního věku, navazují na sebe, vztahují se k oblastem dětem blízkým, nové informace jsou předávány zejména formou příkladu, názorné ukázky a vlastní praktické činnosti. Děti tak docházejí k poznatkům přirozeným způsobem, vytvářejí si mezi informacemi žádoucí vazby, vlastní struktury poznatků a učí se získané informace aplikovat do praktického života.

Optimistický pedagogický styl našeho vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Při práci s dítětem prosazujeme integrovaný přístup ke vzdělávání (každému dítěti by se mělo dostávat tolik péče, kolik individuálně potřebuje a která mu vyhovuje). Zařazovány jsou aktivity spontánní i řízené, které jsou provázané, pedagogem motivované, probíhající zpravidla ve skupinkách, či individuálně. Snažíme se, aby poměr spontánních a řízených aktivit byl vyvážený. Preferujeme, aby se učební aktivity a získávání nových vědomosti a dovednosti uskutečňovalo na základě učení nápodobou a praktických zkušeností a aby veškeré aktivity probíhaly především formou dětské hry, která poskytuje dítěti bezprostřední uspokojování, radost, napětí, přináší pocit svobody. Dále v procesu vzdělávání uplatňujeme didakticky zacílenou činnost, která je učitelkami přímo či nepřímo motivována, s dítětem naplňuje konkrétní cíle formou záměrného a spontánního učení.