Školné

Rada města Kroměříže po projednání stanovuje úplatu za vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kroměříž od školního roku 2024/2025 ve výši 600 Kč/zapsané dítě/měsíc.

18.3.2024


Ředitelka mateřské školy Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace, podle §123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením vyhlášky č.280/2016 Sb., která upravuje vyhlášku č.14/2005 Sb., (§ 6 vyhlášky) o předškolním vzdělávání

s t a n o v u j e
výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Mánesova 3880 
od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 ve výši 450 Kč za kalendářní měsíc.
Vzdělání v mateřské škole se poskytuje dítěti dle zákona 561/2004 sb. § 123 odst.2 bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Úplatu za předškolní vzdělávání tzv. školné lze hradit pouze bezhotovostně - převodem na účet mateřské školy.

Číslo účtu mateřské školy: 181388875/0300
Variabilní symbol: získáte u pokladní MŠ
Termín splatnosti - nejpozději do 15. dne v daném měsíci!
Výše úplaty: 450 Kč za dítě a kalendářní měsíc