Oznámení ředitelky mateřské školy

Vážení rodiče,

mateřská škola bude od 3.8.- 16.8.2020 uzavřena, z důvodu čerpání řádné dovolené. Přihlášené děti nastoupí na všechna pracoviště od 17.8.2020.

Přejeme vám pěkné prázdniny.


Opatření pro zákonné zástupce dětí

1. Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění). Ranní filtr provádí pedagogický pracovník před vstupem do třídy MŠ.

2. Zákonní zástupci dodržují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením tzn. dodržují 2 metry odstupy od ostatních rodičů, neshromažďují se před vstupem do MŠ ani v areálu MŠ, používají k zakrytí úst a nosu roušky nebo jiný k tomu určený prostředek.

3. Zákonní zástupci po zazvonění vyčkají pokynů učitelky, zda mohou do budovy vstoupit. Do budov MŠ vstupují jednotlivě, při příchodu použijí dezinfekci na ruce - přípravek s virucidním účinkem, který je umístěn u vstupu do šaten dětí. Děti si umyjí ruce při vstupu do tříd.

4. Po dobu mimořádných opatření nemusí zákonní zástupci používat návleky na boty.

5. Zákonní zástupci nevstupují do třídy a v prostorách MŠ se pohybují pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

6. V MŠ platí zákaz nošení vlastních hraček z domova.

7. Zákonní zástupci doloží "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Prohlášení donesou při prvním příchodu po otevření do MŠ již vyplněné a podepsané.


Opatření týkající se dětí

1. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ na základě mimořádného opatření vydaného MZDR, nemusí mít v prostorách školy roušku. Někteří pedagogičtí pracovníci budou i přesto používat ochranné pomůcky (rouška, brýle, štít, rukavice).

2. Při příchodu dítěte do třídy pedagogický pracovník odvádí dítě do umývárny a dohlédne na to, aby si dítě řádně umylo ruce.

3. Při podávání jídla stravu podává vždy jeden z pedagogů, při manipulaci s jídlem a čistým nádobím používá rukavice a roušku. Není přípustné, aby si děti braly příbory, hrnečky ani jídlo samy. 

4. Pracovnice kuchyně nevstupují do tříd při vydávání jídla. Svačiny, oběd a pití připraví jednotlivě dětem ve výdejnách MŠ. Pitný režim je zajištěn hromadně, vždy je použito čisté nádobí.

5. Pedagogičtí pracovníci zajistí zvýšený dohled na osobní hygienu dětí během pobytu v MŠ.

6. Děti i dospělí používají jednorázové papírové ručníky. Pro smrkání se využívají výhradně jednorázové papírové kapesníky a po smrkání personál dohlédne na to, aby kapesník skončil v uzavíratelném nášlapném koši a aby si dítě vždy umylo ruce.

7. Denně po ukončení provozu mateřské školy se hračky omývají dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem. Hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové...). Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt ruce.

8. Pedagogičtí pracovníci zajistí co největší rozestupy mezi dětmi, zejména při jídle a spaní, dále dbají na dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku - nekřížit skupiny dětí.

9. Pobyt venku je zařazován podle klimatických podmínek i několikrát denně, v pobytových místnostech je zajištěno dostatečné větrání (minimálně 5 minut každou hodinu).

10. Při podezření na nákazu COVID-19 je nutné dítě umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Zároveň je nutné informovat neprodleně ředitelku školy, která bude následně telefonovat na hygienickou stanici. Ostatní děti je vhodné umístit do jiné místnosti nebo využít školní zahradu, aby se zamezilo kontaktu s nemocným dítětem. Děti budou mít, po dobu než bude znám zdravotní stav dítěte, nasazenou roušku, kterou jim zajistí MŠ. Pokud by příznaky nemoci vykazoval personál, který je v kontaktu s dětmi, následují stejná opatření jako u nemocného dítěte.

V Kroměříži 6. 5.2020

Vydala: Mgr. Martina Luběnová, ředitelka školy