Oznámení ředitelky mateřské školy

Vážení rodiče, na děti, které zůstávají v karanténě po kontaktu s pozitivní osobou v MŠ , můžete čerpat "Krizové ošetřovné" . Tento formulář najdete na webových stránkách ČSSZ.                                                                  Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli.

21.1.2022


Vážení rodiče,

pro uplatnění daňové slevy si ve třídách si vyzvedněte tiskopis "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2021 " . V tiskopisu  vyplňte pouze jméno dítěte a poplatníka, který o slevu žádá. MŠ doplní částku a stvrdí podpisem. Potvrzený tiskopis vám předá opět třídní učitelka.

5.1.2022
Děkujeme dětem a paním učitelkám, že nezapomínají v adventním čase na ty, kteří nám v této nelehké době pomáhají a také na osamělé seniory. Děti ze Cvrčků namalovaly obrázky pro nemocnici Kroměříž a děti z Motýlků vytvořily přáníčka pro seniory z DPS na Erbenově nábřeží a také přes okno seniorům zazpívaly a zamávaly.Vážení rodiče,

děti z Monte I , kterým hygiena nenařídila karanténu, budou dopoledne 15.12.2021 u sebe ve třídě.

14.12.2021Vážení rodiče,

děti z Broučků, kterým hygiena nenařídila karanténu, budou v pátek 10. 12.2021 ve třídě Sovičky, od pondělí 13.12.2021 budou opět u sebe ve třídě.

9.12.2021V pátek 3.12.2021 jsme se sešli u stromečku a společně si zazpívali koledy. 


Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním nařízením vlády vám oznamuji, že akce MŠ  "Rozsvícení vánočního stromu" proběhne              v pátek 3.12.2021 v rámci dopoledních činností a pouze s dětmi. Připravený program na tuto akci děti předvedou v rámci třídních besídek, které pro vás natočíme v týdnu 13.-17.12.2021 .

Děkujme za pochopení.

29.11.2021Vážení rodiče,

nově škola již nebude potvrzovat tiskopis na ošetřovné, v případě karantény třídy, a bude nutné kontaktovat dětského lékaře nebo počkat na vystavení potvrzeného tiskopisu od orgánu ochrany veřejného zdraví.

24.11.2021Vážení rodiče,

připomínáme, že MŠ bude uzavřena v době vánočních prázdnin od 27.12. - 31.12.2021. 

23.12. 2021 bude omezený provoz MŠ ( jen pro závazně přihlášené děti).

22.11.2021


Vážení rodiče,

děti ze tříd Broučci a Sovičky se setkaly 15. a 16. 11. 2021 s osobou covid pozitivní a  budou od 19. 11.2021              v karanténě. Vzhledem k tomu, že nařízená karanténa může být dlouhá 7-14 dní (záleží, zda jdete s dítětem 5. až 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou na RT-PCR test nebo ne), odhlašujte si prosím stravu. Vedoucí školní jídelny odhlásí dětem stravu na 19.11.2021, případné další odhlašování je tedy na vás.

Formulář na ošetřovné je ke stáhnutí níže v textu. Tiskopis na ošetřovné budeme potvrzovat až po ukončení karantény.

Děkujeme za spolupráci.

18.11.2021Podzimní společná akce "Zachraňte Světlušku" se moc povedla a my se na vás budeme těšit 2.12.2021          u rozsvícení vánočního stromečku v MŠ Mánesova 3766.Děkujeme rodičům , kteří se zúčastnili akce " Putovní krmítko pro ptáčky" a podpořili nás v akci pro projekt školní zahrady.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že od 25.10.2021 může být nařízená karanténa dlouhá 7-14 dní (záleží, zda jdete s dítětem 5. až 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou na RT-PCR test nebo ne), odhlašujte si prosím stravu. Pokud je třídě nařízena karanténa, vedoucí školní jídelny stravu odhlásí dětem v karanténě po dobu 1 týdne, případné další odhlašování je tedy na vás.

Děkujeme za spolupráci.

V Kroměříži 27. 10.2021

Vážení rodiče,

dětem ze třídy Broučků, které přišly do kontaktu s pozitivní osobou, je nařízena od 25.10.2021 karanténa. Níže je k dispozici formulář na ošetřovné. Očekávejte kontaktování KHS. Děti, ze třídy Broučků, kterým karanténa nařízena nebyla, budou tento týden docházet do třídy Soviček.


Zveme všechny rodiče na výrobu putovního krmítka.  
Budeme moc rádi, pokud si uděláte čas a přijdete s námi strávit příjemné odpoledne. Vyrobené krmítko můžete o podzimních prázdninách zavést co nejdále, vyfotit  a fotku nám poslat na ms.manesova@ms-kromeriz.cz,  drobností budou oceněny všechny zaslané fotografie.

Vážení rodiče,

děti, ze třídy s prvky Montessori II, které nebyly v MŠ 8.10.2021 a není jim nařízena karanténa , mohou i nadále navštěvovat MŠ - třídu Monte I. Ostatním dětem je nařízena karanténa do 22.10.2021. Pro více informací k ošetřovnému kontaktujte p. Charuzovou z OSSZ tel. 577 041 210.

13.10.2021

Děkujeme.
Vážení rodiče, 

s potěšením vám oznamuji, že jsme získali bronzový certifikát v programu Skutečně zdravá škola. Níže je uvedený dopis od zástupců SZŠ.

Vážení rodiče,

v následujících 14-ti dnech proběhnou ve třídách třídní schůzky. Žádáme vás, aby se schůzky účastnil pouze jeden člen rodiny, který  bude mít po celou dobu nasazený respirátor. Pokud by počet přítomných zástupců překročil počet 20-ti osob v místnosti, má škola za povinnost kontrolovat dodržení podmínky mimořádného opatření účinného od 1. září 2021, které stanoví v bodě I/16 pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech tyto podmínky:

  • osoba absolvovala nejdéle přes 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID[1], za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

Děkujeme za pochopení.

3.9.2021

Vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a opět je tu nový školní rok. Moc se na vás na všechny už těšíme, avšak i v letošním roce platí hygienická opatření, která uvádím níže. Věřím, že tento školní rok bude lepší než ten minulý a přeji vám, dětem i zaměstnancům školy šťastný vstup do nového školního roku. Během podzimu to bude možná náročnější, ale doufám, že to společnými silami zvládneme a dokážeme se úspěšně vypořádat s případnou nepříznivou situaci.

V průběhu školních prázdnin došlo ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, k navýšení normativů na stravování dětí v MŠ, což se promítlo i do ceny stravného v MŠ. Aktuální ceny za stravu najdete v sekci školní jídelny nebo v šatnách tříd. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti včas neodhlásíte, můžete si ji vyzvednout, a to v době od od 10.30 do 11.00 hod. ve školní jídelně, kde předem oznámíte, že si oběd vyzvednete. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti dítěte. Oběd je možno vyzvednout také na odloučených pracovištích přímo v mateřské škole. Po dobu platnosti zvýšených hygienických opatření ve školní jídelně z důvodu COVID-19, bude oběd předán v zapůjčeném jídlonosiči, který je majetkem MŠ a splňuje veškeré hygienické požadavky. Jídlonosič je nutné vrátit zpět do výdejny nejpozději následující pracovní den.

V souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 , v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně , platí v MŠ Mánesova tato pravidla:

1. Rodiče vstupují do prostor MŠ v respirátoru a zdržují se v mateřské škole co nejkratší dobu.

2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

3. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

4. MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

5. U vstupu do budovy školy, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou - textilní ručníky u dětí ve třídách, při spojování třídy se používají jednorázové papírové ručníky.

6. Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

Děti se v MŠ nebudou testovat ani nosit roušky či respirátory. 

27.8.2021