Oznámení ředitelky mateřské školy

Vážení rodiče,

během tohoto týdne došlo k rapidnímu poklesu přítomných dětí v MŠ, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Z tohoto důvodu přejdou příští týden všechny třídy, ve kterých bude chybět více než polovina předškoláků, i na  distanční formu vzdělávání. Znamená to že děti, které se neúčastní osobně vzdělávání v MŠ,  a nebudou omluveny z důvodu nemoci, se budou vzdělávat v domácím prostředí.

MŠ bude poskytovat vzdělávací materiály pro distanční studium dvojím způsobem:

1. V elektronické podobě na webových stránkách MŠ, v sekcích jednotlivých tříd (Co nás čeká).

2. V tištěné podobě (materiály budou k dispozici vždy v pondělí od 8. -14 hod. v areálu školní jídelny MŠ Mánesova 3766)v připravených boxech.

MŠ vyžaduje zpětnou vazbu od zákonných zástupců dvojím způsobem:

1. V elektronické podobě (sken), zaslaný na adresu sdělenou učitelkami.

2. V tištěné podobě (vyplněné materiály)odevzdají zákonní zástupci vždy v pondělí od 8. -14 hod. v areálu školní jídelny MŠ Mánesova 3766) do připravených boxů.


Distanční vzdělávání se nevztahuje na podzimní prázdniny.

V Kroměříži 15.10.2020Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 995, kterým je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb, rušíme do odvolání cvičení v TJ Slávia Dráček.

V Kroměříži  12.10.2020.


Vážení rodiče,

od středy 7. 10.2020 budou u třídních učitelek k dispozici čipy pro vstupní branku do areálu MŠ  Mánesova 3766. Stávající čipy budou vyměněny za nové s číslem. Pro rodiče, kteří si teprve budou čipy kupovat platí následující podmínky:

1. Čip bude předán po zaplacení nájemní částky = 100,- Kč/ks. 

2. Zákonní zástupci mají nárok na 2 čipy = 200,- Kč. Dočasnými vlastníky čipů se stanou proti podpisu po zaplacení uvedené částky. Čipy je zakázáno půjčovat třetím osobám.

3. Zákonní zástupci vrátí čip po ukončení docházky dítěte do MŠ a bude jim vráceno "nájemné" za čip.

4. Vybavení čipem pro zákonné zástupce není povinností, ale umožní učitelkám, aby se mohly věnovat dětem při ranních i odpoledních činnostech a nebyly nuceny vnitřním systémem stále otevírat dveře. 

Černé čipy budou fungovat do 16.10.2020, nové modré jsou funkční od 7.10.2020.

V Kroměříži 5.10.2020Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020,  kterým jsou zakázány  hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, rušíme od 5.10. 2020 do 18.10.2020 veškeré naplánované třídní akce pro děti a rodiče v odpoledních hodinách.

Děkujeme za pochopení.

V Kroměříži 1. 10. 2020
Vážení rodiče,

z důvodu doporučení KHS ve Zlíně se ruší zítřejší třídní schůzky tříd Berušek a Cvrčků. Veškeré potřebné informace obdržíte v písemné podobě.

Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče,

od 10.9. 2020 platí, dle Mimořádného opatření MZDR č.j. 15757/2020-33/MIN/KAN, povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, mj. i ve společných vnitřních prostorách mateřské školy. Tato povinnost se nevztahuje na děti ani na pedagogické zaměstnance.
Vážení rodiče,

od 1.9. 2020 je nastavena změna v organizaci provozu MŠ Mánesova 3766.

Třídy s prvky Montessori mají změnu v provozní době:

Monte I - 6.30- 16.45 hod. 

Monte II.-7.00 -16.00 hod. (6.30 -7.00 hod. ranní provoz ve třídě Monte I, 16.00-16.45 hod. odpolední provoz ve třídě Monte I).

Třídy Motýlci, Broučci a Sovičky mají provozní dobu stanovenou následovně:

Motýlci - 6.30 - 16.00 hod. (6.15 - 6.30 hod. ranní provoz ve třídě Broučci, 16.00 - 16. 45 hod. odpolední provoz ve třídě Broučci)

Sovičky - 7.00 - 15.00 hod. (6.15 - 7.00 hod. ranní provoz ve třídě Broučci, 16.00 - 16. 45 hod. odpolední provoz ve třídě Broučci)

Broučci - 6.15 - 16.45 hod.


Vážení rodiče,

v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 , v návaznosti na manuál MŠMT a hygienické zásady KHS ve Zlíně , nastavila MŠ Mánesova tato pravidla:

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě, že se projeví u dítěte známky onemocnění při příchodu, nebo během pobytu v MŠ, je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a navštívit lékaře. Pokud se bude jednat o podezření na COVID-19, dítě bude do příjezdu zákonných zástupců izolováno od ostatních dětí a bude v péči zaměstnance MŠ, pověřeného ředitelkou školy. Neprodleně dojde také k poskytnutí roušky (dítěti i pečujícímu zaměstnanci). Zákonný zástupce musí okamžitě v tomto případě telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

3. Po dobu platnosti manuálu pro školy z důvodu prevence před šířením Covid-19, si děti nebudou samy nalévat pití ani rozdávat příbory. Pedagogičtí pracovníci zajistí zvýšený dohled, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, příbory, a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.

4. U vstupu do budovy školy, v každé šatně,  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou - textilní ručníky u dětí ve třídách, při spojování třídy se používají jednorázové papírové ručníky.

5.Úklid a dezinfekce všech prostor MŠ  probíhá vícekrát denně dle sanitačního řádu.

6. Pro výdej jídla (první den nemoci dítěte) bude vytvořeno místo, kde si rodič z talíře sám jídlo předělá do svých jídlonosičů, tak aby kuchař nebo výdejnice nepřišla do kontaktu s jídlonosičem.

Čestné prohlášení již není nutné.