Školní řád


Informace pro rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (výňatek ze školního řádu MŠ Mánesova, který je k dispozici v šatnách jednotlivých tříd).

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 - 12:00 hodin, povinnost není dána ve dnech školních prázdnin.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole a to buď telefonicky, osobně pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází. Pokud se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, rodič omluví nepřítomnost dítěte písemně do omluvného listu, který si vyžádá u třídní učitelky dítěte.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře. Pokud se na dítě vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, rodič omluví následně nepřítomnost dítěte i písemně do omluvného listu, který si vyžádá u třídní učitelky dítěte.