MŠ Mánesova 3766

MŠ Mánesova 3766

Mateřská škola byla do provozu uvedena již v roce 1978. MŠ má 6 tříd ve třech dvoupodlažních pavilonech navzájem spojených koridorem. Jedna třída slouží pro děti s vadami řeči.Nově je v MŠ otevřena třída s prvky Montessori. Po povodních v r. 1997 celá MŠ prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Součástí MŠ je moderně vybavená školní jídelna, která zajišťuje stravu nejen pro nás, ale i pro několik dalších MŠ z okolí. Školní jídelna provozuje také doplňkovou činnost - vaří pro řadu cizích strávníků. V září 2006 byla moderně zrekonstruována a zprovozněna prádelna i mandlovna, jejíž služby využívají také děti jiných MŠ z okolí. Obě budovy popsaných mateřských škol jsou umístěny v okrajové lokalitě města na sídlišti Oskol. Jednotlivé budovy jsou umístěny v rozsáhlé zahradě s travnatou plochou, množstvím vzrostlých stromů a okrasné zeleně.

Dlouhodobá vize má stanovené společné vzdělávací záměry a cíle, které jsou naplňovány dvěma pedagogickými styly:

1. Klasický vzdělávací směr

- třídy běžné

- třída logopedická

2. Montessori pedagogika

-třídy s prvky Montessori

Oba vzdělávací směry jsou rovnocenné a poskytují dětem kvalitní a plnohodnotné předškolní vzdělávání. Rodiče mají možnost v rámci mateřské školy zvolit pro své dítě takový vzdělávací způsob, který odpovídá jejich představám a výchovnému stylu v rodině.

Z hlediska obsahu se všechny třídy řídí školním vzdělávacím programem, který zpracovávají ve svých třídních vzdělávacích programech do podoby odpovídající konkrétním potřebám a možnostem dětí. Integrované tematické bloky obsahují užší témata, kterými se učitelky s dětmi ve třídách v průběhu celého roku zabývají.

Třídy se společně účastní celoškolních akcí pro rodiče a děti a divadelních či hudebních programů pro děti. Třídy mají možnost v průběhu roku doplnit svůj třídní program vlastními exkurzemi, výlety, sportovními či kulturními akcemi, které odpovídají jejich třídnímu vzdělávacímu programu.